Magdalena Trojanowska

Dziennikarka, stale współpracuje z kwartalnikiem „Opcja Na Prawo”, prowadzi wydawnictwo WEKTORY, zaangażowana w działalność społeczną Inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci, od podjęcia przez rząd PO w 2013 roku próby wprowadzenia tzw. Standardów WHO do programów szkół polskich, prezes stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci. www.stop-seksualizacji.pl

Magdalena Czarnik

Socjolog i tłumacz j. niem, publicystka. Poruszona wykładami Gabriele Kuby, od 2013 roku angażuje się w inicjatywę rodziców STOP Seksualizacji Naszych Dzieci. Nawiązała kontakty z organizacjami niemieckich rodziców i nauczycieli, protestującymi przeciwko nowym programom szkolnym w zakresie edukacji seksualnej. Dwukrotnie uczestniczyła w demonstracjach w Stuttgarcie, gdzie zabierała głos obok rodziców protestujących z Francji (La Manif pour Tous), ze Szwajcarii, Austrii, Włoch. Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci. A co najważniejsze –  szczęśliwa żona i matka czwórki dzieci

Prof. Aleksander Stępkowski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Socjologii Prawa. Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym  myślą polityczną i prawną (m.in. Polską tradycją republikańską), zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt procesów społecznych oraz instytucji społecznych i prawnych. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 i 2001), University of Manchester (1999), University of Oxford (2002), Katholike Universiteit Leuven (2003). Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Założyciel i organizator Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którym kieruje od początku jego istnienia z przerwą, gdy pełnił funkcję Podsekretarza Stanu ds. Prawnych, Traktatowych oraz Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (26.11.2015 – 24.08.2016).

Mec. Jerzy Kwaśniewski

Adwokat. Wiceprezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Partner w kancelarii Parchimowicz i Kwaśniewski. Zaangażowany w ochronę rodzin i inicjatyw obywatelskich przed arbitralną interwencją aparatu państwa. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi jako ekspert w zakresie praw człowieka oraz doradca w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym.
Członek Zespołu do spraw ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2016 roku zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, współtwórca szkolnictwa niepublicznego, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci. W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów, członek Narodowej Rady Rozwoju, autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji dotyczących spraw edukacji narodowej.

dr hab. Maria Ryś

Psycholog rodziny (doktorat i habilitacja na KUL z problematyki rodzinnej), Kierownik Katedry Psychologii Rodziny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierownik Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, działającego przy UKSW. Organizator i współorganizator wielu konferencji ogólnopolskich poświęconych problematyce rodzinnej. Jest autorką książek naukowych i popularno-naukowych dotyczących problematyki rodzinnej, publicystką wypowiadającą się na aktualne tematy na łamach prasy, w radiu i telewizji. Pracowała w Zespołach Opiniodawczo-Doradczych MEN i w Ministerstwie Zdrowia.