REGULAMIN SERWISU kongreszyciairodziny.pl

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://kongreszyciairodziny.pl/ (dalej jako: „Serwis”) oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
  2. Usługodawcą Serwisu jest Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42/501, kod pocztowy 00-695, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444175, REGON nr 146460330 (dalej jako: „Usługodawca”).
  3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  4. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające w szczególności na umożliwieniu:
   1. dostępu do informacji o działalności Usługodawcy oraz bieżących projektach organizowanych przez Usługodawcę;
   2. zapisu do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail;
   3. złożenia zamówienia na kalendarz „Rok z Rodziną” edycja 2016.
 • ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
  2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
   1. Zastosowania nowoczesnych przeglądarek internetowych;
   2. Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 1280 x 800.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 • OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i obowiązków Usługodawcy.
  2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
   1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   2. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
   3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw;
   4. korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w par.III pkt 2 lit. a) – c) lub narusza postanowienie par. III pkt 2 lit. d), Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
  1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu).
  3. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
   2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy;
   3. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
 • ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
  2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
   1. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
   2. naruszy zasady bezpieczeństwa Serwisu określone w par. III pkt 2;
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
  4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykorzystywanych przez Usługodawcę plików cookies znajdują się na stronie internetowej Serwisu poświęconej Polityce Cookies.
 • REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej biuro@centrumzyciairodziny.org lub na adres korespondencyjny:
   Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
   ul. Nowogrodzka 42/501
   00-695 Warszawa
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, jego dokładny adres zamieszkania, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  3. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
  4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA COOKIES

 

I. WPROWADZENIE

 

Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (zwana dalej Centrum lub Administratorem), wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Centrum, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

II. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH w CENTRUM

 

Centrum zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. utrzymywaniem stałego kontaktu z Centrum w związku z realizacją jego celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych. wydarzeniach publicznych), a także możliwościach wspierania działalności Centrum <czytaj dalej>
 2. prowadzonymi akcjami społecznymi  (zbieraniem podpisów pod akcjami, petycjami, protestami etc.) <czytaj dalej>
 3. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych <czytaj dalej>
 4. organizacją wydarzeń publicznych, kongresów, debat, seminariów, konferencji naukowych lub prasowych, marszy  <czytaj dalej>
 5. udostępnianiem publikacji, książek, kartek okolicznościowych, kalendarzy, plakatów, ulotek, raportów, biuletynów, informatorów i innych pism wydawanych przez Centrum np. „Przyjaciel rodziny”  <czytaj dalej>
 6. prowadzenie programów społecznych na rzecz beneficjentów Centrum (np. w ramach programu „Szkoła przyjazna rodzinie”) <czytaj dalej>
 7. wsparciem finansowym działalności Centrum przez darczyńców <czytaj dalej>
 8. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Centrum (używanie plików cookies) <czytaj dalej>

III. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ CENTRUM

 

Centrum zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Centrum może przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Centrum, w tym m.in.: dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, akcji społecznych, świadczenia wsparcia na rzecz beneficjentów programów społecznych, dane o darczyńcach Centrum.

 

IV. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w CENTRUM

 

 1. Jeśli otrzymują Państwo od Centrum zaproszenia lub informacje o realizacji celów statutowych Centrum, w tym o organizowanych akcjach społecznych.

 

Dotyczy to osób, które zapisały się do listy mailingowej, osób komunikujących się z Centrum za pośrednictwem portali społecznościowych (facebook, twitter, youtube),

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, petycjach, wydarzeniach, kongresach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych lub prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeśli wspierają Państwo akcje społeczne (protesty, petycje, kampanie) organizowane przez Centrum.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które wypełniły formularze papierowe i nadesłały je na adres Centrum bądź osób, które wypełniły formularze na stronach internetowych prowadzonych przez Centrum w celu poparcia akcji, petycji, protestów lub kampanii organizowanych przez Centrum.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
 

informowanie osób, które udzieliły wsparcia dla danej akcji społecznej, o jej dalszym przebiegu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami udzielającymi wsparcia dla danej akcji społecznej
okres niezbędny do informowania o przebiegu akcji społecznej, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, wydarzeniach, spotkaniach, konkursach, wydarzeniach, kongresach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Centrum.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które zadały pytania lub złożyły zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronach administrowanych lub współadministrowanych przez Centrum.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony www
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniach publicznych organizowanych przez Centrum.

 

Dotyczy osób fizycznych, które wyraziły chęć udziału w danym wydarzeniu, spotkaniu, kogresie, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej organizowanej przez Centrum np. wygłoszenia referatu lub wzięcia udział jako słuchacz na kongresie przez wypełnienie formularza na stronie internetowej informującej o kongresie lub wypełnienie formularza w recepcji bezpośrednio przed wydarzeniem.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
 

informowanie o organizowanym wydarzeniu, spotkaniu, kongresie, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu publicznym
okres niezbędny do informowania o organizowanym wydarzeniu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. e RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeśli otrzymują Państwo bezpłatne publikacje wydawane przez Centrum.

 

Dotyczy osób fizycznych, którym Centrum udostępnia bezpłatne publikacje książki, kartki okolicznościowe, kalendarze, plakaty, ulotki, raporty, biuletyny, informatory i inne pisma wydawane przez Centrum np. „Przyjaciel rodziny”.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
realizacja zamówienia publikacji, w tym dostarczenie jej zamawiającemu, kontakt w związku z realizacją zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Centrum

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeżeli uczestniczą Państwo w realizacji programów społecznych prowadzonych przez Centrum.

 

Dotyczy osób fizycznych, które biorą udział w danym programie społecznym, w tym m.in. osoby zaangażowane w organizację danego programu społecznego np. dyrektorzy szkół i koordynatorzy, uczestnicy warsztatów i konkursów w ramach programu „Szkoła przyjazna rodzinie”,  kandydaci do samorządu terytorialnego w ramach programu „Rodzina ma głos!”.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
realizacja umowy zawartej w ramach programu społecznego art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres obowiązywania umowy
zgoda osoby na udział w programie społecznym art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu umowy zawartej w ramach programu społecznego, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartej w ramach programu społecznego
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

 

 1. Jeżeli wspierają Państwo działalność Centrum darowiznami

 

Dotyczy osób fizycznych dokonujących wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Centrum wskazane na stronach internetowych administrowanych przez Centrum bądź za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności: Przelewy24 lub systemu PayPal.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
zarządzanie wpłatami od darczyńców, w tym wystawianie zaświadczeń do celów podatkowych art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres realizacji darowizny, w tym wystawienia zaświadczenia pozwalającego na odliczenie kwoty przekazanej darowizny w rozliczeniu PIT
kontaktowanie się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia Centrum

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeżeli korzystają Państwo ze stron internetowych Centrum.

 

Dla Państwa wygody witryny internetowe prowadzone przez Centrum używają plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników (takich jak zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych.  Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z tej witryny.

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Centrum nie jest w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies.

 

V. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ CENTRUM

 

W związku z przetwarzaniem przez Centrum Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień:
 1. prawa do wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Centrum na podstawie zgody – osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, że Centrum nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne zawarte w art. 6 RODO a określone w pkt IV niniejszej Polityki. Spełnienie którejkolwiek z podstaw prawnych określonych w art. 6 RODO jest wystarczające, aby Centrum mógł przetwarzać Państwa dane;
 2. prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Centrum (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych Centrum, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez Centrum, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie). W takim przypadku Centrum nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Centrum;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 2. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Centrum umożliwia kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą e-maila: iod@czir.org lub drogą pocztową:  ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 

Centrum stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Centrum zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy Centrum upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;
 2. podmioty, którym Centrum powierzyło przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

 

Centrum może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Centrum działalności oraz podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami. Centrum zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 

VII. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Mając na uwadze zasadę przejrzystości Centrum będzie regularnie dokonywało przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na swojej stronie internetowej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA COOKIES

 

I. WPROWADZENIE

 

Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (zwana dalej Centrum lub Administratorem), wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Centrum, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

II. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH w CENTRUM

 

Centrum zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. utrzymywaniem stałego kontaktu z Centrum w związku z realizacją jego celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych. wydarzeniach publicznych), a także możliwościach wspierania działalności Centrum <czytaj dalej>
 2. prowadzonymi akcjami społecznymi  (zbieraniem podpisów pod akcjami, petycjami, protestami etc.) <czytaj dalej>
 3. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych <czytaj dalej>
 4. organizacją wydarzeń publicznych, kongresów, debat, seminariów, konferencji naukowych lub prasowych, marszy  <czytaj dalej>
 5. udostępnianiem publikacji, książek, kartek okolicznościowych, kalendarzy, plakatów, ulotek, raportów, biuletynów, informatorów i innych pism wydawanych przez Centrum np. „Przyjaciel rodziny”  <czytaj dalej>
 6. prowadzenie programów społecznych na rzecz beneficjentów Centrum (np. w ramach programu „Szkoła przyjazna rodzinie”) <czytaj dalej>
 7. wsparciem finansowym działalności Centrum przez darczyńców <czytaj dalej>
 8. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Centrum (używanie plików cookies) <czytaj dalej>

III. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ CENTRUM

 

Centrum zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Centrum może przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Centrum, w tym m.in.: dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, akcji społecznych, świadczenia wsparcia na rzecz beneficjentów programów społecznych, dane o darczyńcach Centrum.

 

IV. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w CENTRUM

 

 1. Jeśli otrzymują Państwo od Centrum zaproszenia lub informacje o realizacji celów statutowych Centrum, w tym o organizowanych akcjach społecznych.

 

Dotyczy to osób, które zapisały się do listy mailingowej, osób komunikujących się z Centrum za pośrednictwem portali społecznościowych (facebook, twitter, youtube),

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, petycjach, wydarzeniach, kongresach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych lub prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeśli wspierają Państwo akcje społeczne (protesty, petycje, kampanie) organizowane przez Centrum.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które wypełniły formularze papierowe i nadesłały je na adres Centrum bądź osób, które wypełniły formularze na stronach internetowych prowadzonych przez Centrum w celu poparcia akcji, petycji, protestów lub kampanii organizowanych przez Centrum.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
 

informowanie osób, które udzieliły wsparcia dla danej akcji społecznej, o jej dalszym przebiegu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami udzielającymi wsparcia dla danej akcji społecznej
okres niezbędny do informowania o przebiegu akcji społecznej, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, wydarzeniach, spotkaniach, konkursach, wydarzeniach, kongresach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Centrum.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które zadały pytania lub złożyły zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronach administrowanych lub współadministrowanych przez Centrum.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony www
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniach publicznych organizowanych przez Centrum.

 

Dotyczy osób fizycznych, które wyraziły chęć udziału w danym wydarzeniu, spotkaniu, kogresie, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej organizowanej przez Centrum np. wygłoszenia referatu lub wzięcia udział jako słuchacz na kongresie przez wypełnienie formularza na stronie internetowej informującej o kongresie lub wypełnienie formularza w recepcji bezpośrednio przed wydarzeniem.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
 

informowanie o organizowanym wydarzeniu, spotkaniu, kongresie, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu publicznym
okres niezbędny do informowania o organizowanym wydarzeniu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. e RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeśli otrzymują Państwo bezpłatne publikacje wydawane przez Centrum.

 

Dotyczy osób fizycznych, którym Centrum udostępnia bezpłatne publikacje książki, kartki okolicznościowe, kalendarze, plakaty, ulotki, raporty, biuletyny, informatory i inne pisma wydawane przez Centrum np. „Przyjaciel rodziny”.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
realizacja zamówienia publikacji, w tym dostarczenie jej zamawiającemu, kontakt w związku z realizacją zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Centrum

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeżeli uczestniczą Państwo w realizacji programów społecznych prowadzonych przez Centrum.

 

Dotyczy osób fizycznych, które biorą udział w danym programie społecznym, w tym m.in. osoby zaangażowane w organizację danego programu społecznego np. dyrektorzy szkół i koordynatorzy, uczestnicy warsztatów i konkursów w ramach programu „Szkoła przyjazna rodzinie”,  kandydaci do samorządu terytorialnego w ramach programu „Rodzina ma głos!”.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
realizacja umowy zawartej w ramach programu społecznego art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres obowiązywania umowy
zgoda osoby na udział w programie społecznym art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu umowy zawartej w ramach programu społecznego, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartej w ramach programu społecznego
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

 

 1. Jeżeli wspierają Państwo działalność Centrum darowiznami

 

Dotyczy osób fizycznych dokonujących wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Centrum wskazane na stronach internetowych administrowanych przez Centrum bądź za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności: Przelewy24 lub systemu PayPal.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
zarządzanie wpłatami od darczyńców, w tym wystawianie zaświadczeń do celów podatkowych art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres realizacji darowizny, w tym wystawienia zaświadczenia pozwalającego na odliczenie kwoty przekazanej darowizny w rozliczeniu PIT
kontaktowanie się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia Centrum

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeżeli korzystają Państwo ze stron internetowych Centrum.

 

Dla Państwa wygody witryny internetowe prowadzone przez Centrum używają plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników (takich jak zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych.  Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z tej witryny.

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Centrum nie jest w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies.

 

V. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ CENTRUM

 

W związku z przetwarzaniem przez Centrum Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień:
 1. prawa do wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Centrum na podstawie zgody – osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, że Centrum nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne zawarte w art. 6 RODO a określone w pkt IV niniejszej Polityki. Spełnienie którejkolwiek z podstaw prawnych określonych w art. 6 RODO jest wystarczające, aby Centrum mógł przetwarzać Państwa dane;
 2. prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Centrum (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych Centrum, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez Centrum, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie). W takim przypadku Centrum nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Centrum;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 2. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Centrum umożliwia kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą e-maila: iod@czir.org lub drogą pocztową:  ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 

Centrum stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Centrum zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy Centrum upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;
 2. podmioty, którym Centrum powierzyło przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

 

Centrum może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Centrum działalności oraz podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami. Centrum zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 

VII. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Mając na uwadze zasadę przejrzystości Centrum będzie regularnie dokonywało przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na swojej stronie internetowej.